MEDVECZKY CSALÁD - ANYAI ÁG

A Medveczky család Árva vármegye ős régi nemes családaiból való, melyek a nevezett megyének ős erdeit a magyar honfoglalás korában megtelepíték. A jelenleg is terjedelmes ágakon virágzó családnak tagjai, sőt egyes ágai gyakran az ősi, valódi Medveczky vezeték nevet elhagyva, más elnevezések alatt is éltek, a nélkül, hogy ez által jogaikban csorbát szenvedtek volna. Így egyik ág Urszinyi, a másik Medve és Medvesy, a harmadik Baër, negyedik Kaftán, az ötödik Tomovics, a hatodik Laurovics stb. vezeték neveket használtak hosszabb ideig, azonban az újabb időben többnyire mindnyájan visszatértek az ősi Medveczky név viselésére. – A család főképen két fő vonalra oszlik, az egyik katólikus, a másik evangélikus vallású; ama vonal főleg a medvedzei, ez utóbbi a kis-bisztereczi birtokokon, és ezen fölül mindkét vonal egyéb megyékben is elterjedve. Dr báró Beleznay Gyöngyike őse Urszinyi János (Eperjesen), ki nevét a Medveczkyről változtatta Urszinyire. Urszinyi János (Lásd Medveczky II. tábla) evangélikus lelkész, szégyelli nagyapját, ezért nevét Urszinyira változtatja. Felesége: Fornet Zsuzsi. Gyermekeik: József, Lajos és János. Vallás tekintetében a nemzetség két felekezet között oszlott meg a régi időkben. Ma már azonban igen jelentős számban fordul elő görög katolikus vallású nemzetségtag is, sőt kisebb létszámmal, de egyéb felekezet tagjai is vannak nemzetségünkben.

Medveczky Címer:

„A család czímere – mint itt a metszvény ábrázolja – a pajzs kék udvarában ágaskodó medve, első jobb lábával kivont kardot, a balban kettős keresztet tartva. Ugyan ilyen medve emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst vörös. Azonban e czímert így csak a medvezei székhelyen lakozó kath. ág használja, a kisbisztereczei evang. vallású ág a medve által tartott keresztet czímerében nem viseli"

A XIII. század végén élt család törzsek közül ismeretesek főleg Miklós és Gergely 1280 – 1290-ben Medvepatakán, Geras 1290-ben Kis-Bisztereczen.

Tudni kell ehhez, hogy a régi időkben, amikor még vezetéknév nem létezett, minden leszármazottat az apa nevével kötöttek össze, például: András fia István, vagy András lánya Margit. Amikor a magánbirtokok létrejöttek, akkor ez részben megváltozott, az embereket a birtokról vagy lakhelyről kezdték azonosítani. Esetünkben azt mondták: medvepataki Gergely. A gyermek esetében viszont megmaradt az előbbi szokásos azonosítás és ebből a kétféle módozatból alakult ki az utód azonosítására a következő formula: medvepataki Gergely fia Mikech. A ma is használatos vezetéknevek az 1400-as években alakulnak ki. A mi nemzetségünkben 1420 körül élt az a László, aki elsőként használta ma is létező formájában a Medveczky nevet. 

Ugyancsak a XV. században fordul elő egy ős, aki nevét lengyelesen Myedzwych formában írta. Eltelt körülbelül 300 év, és ez alatt az egy településen élő Medveczkyek között igen sok lett az azonos keresztnevet viselők száma. Ezért az 1700-as években, megkülönböztetésül a vezetéknév mellé még egy úgynevezett ragadványnevet is felvettek. Ez arra is alkalmas volt, hogy a család, különböző ágait azonosítsák. Ezeket a ragadványneveket csak Medveczén használják, aki elköltözik az elhagyja a ragadványnevet. Ezért van az, hogy a ma különböző országokban élő medveczei Medveczkyeknek általában fogalmuk sincs, hogy őseik milyen ragadványnevet használtak.

Vallás tekintetében a nemzetség két felekezet között oszlott meg a régi időkben. Ma már azonban igen jelentős számban fordul elő görög katolikus vallású nemzetségtag is, sőt kisebb létszámmal, de egyéb felekezet tagjai is vannak nemzetségünkben.

A régebbi korokban megtaláljuk őseinket a határőrök, királyi emberek, várnagyok, megyei és városi tisztségviselők, földbirtokosok, szabadságharcosok között, de kivégzett mártír is volt nemzetségünkben. Az újabb idők felé haladva ismét ott vannak nemzetségünk tagjai a katonaság, jog, humán vagy állatorvoslás, papság, kereskedelem, ipar, festészet, filozófia, irodalom, zene, gyógyszerészet, építészet, tánc, film, sport, népművészet, mezőgazdaság, oktatás, politika, újságírás, atomfizika, számítástechnika területén. Nem a teljesség igényével készült ez a felsorolás, de így is mutatja azt, hogy mennyi mindenre oda kell figyelnünk kutatásaink során. Összességében elmondhatjuk, hogy e kiterjedt nemzetség tagjai az élet majdnem minden területén, szinte minden foglalkozási ágban megtalálhatók.

Dr báró Beleznay Gyöngyike őse Urszinyi János (Eperjesen), ki nevét a Medveczkyről változtatta Urszinyire. Urszinyi János (Lásd Medveczky II. tábla) evangélikus lelkész, szégyelli nagyapját, ezért nevét Urszinyira változtatja. Felesége: Fornet Zsuzsi. Gyermekeik: József, Lajos és János 

A Medveczky család honlapján nagyon sok hasznos információt talál e igen népes régi család történetéről.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK